Na marginesie tematyki cmentarnej


Scenariusz komunalnego ceremoniału pogrzebowego
(1969 r.)

I.
Cel i zakres stosowania komunalnego ceremoniału pogrzebowego

 1. Celem niniejszego aktu dalej zwanego "ceremoniałem" jest ustalenie podstawowych zasad i form, jakie powinny być stosowane w świeckich pogrzebach komunalnych.
 2. Jako pogrzeb komunalny rozumieć należy pogrzeby świeckie przeprowadzone z pominięciem pogrzebowych ceremonii wyznaniowych.
 3. Ceremoniał pogrzebowy może ulegać zmianom wynikającym z życzeń rodziny, o ile nie naruszają one obowiązujących praw, dobrych obyczajów i powagi uroczystości pogrzebowych.
 4. Ceremoniał niniejszy obowiązuje komunalną służbę pogrzebową Miejskiego Przedsiębiorstwa Pogrzebowego w ...
 5. Niniejszy ceremoniał nie obowiązuje:
  • w pogrzebach wyznaniowych, których organizatorzy korzystają z usług technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Pogrzebowego,
  • w pogrzebach osób, w stosunku do których wykonano karę śmierci,
  • w pogrzebach osób zmarłych w więzieniach podczas odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli w stosunku do osoby zmarłej sąd orzeka utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.

II.
Kierownictwo ceremonii pogrzebowych oraz środki służące realizacji ceremoniału

 1. Uroczystościami pogrzebowymi kieruje w przypadku braku odmiennego porozumienia - mistrz ceremonii pogrzebowej. Mistrz ceremonii jest przełożonym komunalnej służby pogrzebowej oraz przedstawicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa Pogrzebowego w ...
 2. Symbolami żałoby w pogrzebach komunalnych są znicze oraz palmy pojedyńcze lub skrzyżowane i kolor czarny w połączeniu ze srebrnym lub białym w połączeniu ze złotym.
 3. Ceremoniał jest realizowany przy wykorzystaniu zespołu środków, które mają na celu nadanie uroczystości podniosłego nastroju odpowiadającego charakterowi tej uroczystości. Do środków tych należą:
  • dekoracja i ornamentacja domów przedpogrzebowych i domów żałoby,
  • oświetlanie domów przedpogrzebowych i domów żałoby,
  • ekspozycja i dekoracja trumny ze zwłokami,
  • muzyka i śpiew nastrojowy,
  • przemówienia,
  • zorganizowany kondukt pogrzebowy,
  • żałobny strój ceremonialny służby (pogrzebowej.

  Zakres stosowania powyższych środków powinien być zgodny ze zleceniem.

III.
Ceremonia pogrzebowa oraz ustalenia techniczno-programowe

 1. Przygotowanie ceremonii pogrzebowej pod względem technicznym odbywać się będzie wg odrębnych wytycznych wydanych w sprawie zadań techniczno-eksploatacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Pogrzebowego w... w zakresie realizacji komunalnego ceremoniału pogrzebowego.
 2. Pomieszczenia i elementy służące realizacji komunalnej ceremonii pogrzebowej powinny odpowiadać następującym warunkom: Dom żałoby (kostnica szpitalna lub mieszkanie prywatne). Przed rozpoczęciem eksportacji zwłok i przed otwarciem dla publiczności pomieszczenia, w którym znajduje się zmarły powinno ono przedstawiać się następująco:
  • w pomieszczeniu powinna znajdować się trumna (w kostnicy ew. również inne trumny) oraz przedmioty służące celom ceremonii,
  • okna powinny być przysłonięte zasłonami żałobnymi,
  • trumna otwarta na podwyższeniu, nakrytym materiałem żałobnym z symbolami żałoby,
  • światło powinno być rozstawione, świeczniki ze świecami zapalonymi powinny być rozstawione symetrycznie wokół trumny w ilości 6 sztuk, ew. na życzenie rodziny ilość ta może być zwiększona,
  • dekoracja kwiatowa nie powinna przysłaniać trumny,
  • przed trumną na poduszkach ułożyć ordery i odznaczenia zmarłego,
  • wieko trumny powinno być oparte o jedną ze ścian bocznych,
  • od strony wejścia powinno być pozostawione wolne miejsce dla odwiedzających zmarłego,
  • przed domem należy ustawić autokarawan.

IV.
Dom przedpogrzebowy - sala ceremonialna

 1. Przed rozpoczęciem ceremonii żałobnej w domu przedpogrzebowym sala ceremonialna powinna wyglądać następująco:
  • przed udostępnieniem sali ceremonialnej dla publiczności wszystkie czynności przygotowawcze do uroczystości powinny być zakończone,
  • w domach przedpogrzebowych o dużym ruchu pogrzebowym i stałym pobycie publiczności w sali ceremonialnej powinna ona być przedzielona ciemną zasłoną, poza którą następują przygotowania do uroczystości,
  • ściana frontowa sali, stanowiąca tło dla katafalku powinna być całkowicie pokryta draperią [...] z symbolami żałobnymi,
  • niezależnie od stałej dekoracji, sala może być dodatkowo udekorowana na daną uroczystość symbolami lub napisami, zgodnymi ze świeckim charakterem pogrzebu - jeżeli harmonizują z całością wyglądu sali,
  • z sali powinny być usunięte sprzęty i przedmioty nie związane bezpośrednio z uroczystością ceremonialną przeprowadzoną w domu przed-pogrzebowym,
  • w sali przed zasłoną na wprost katafalku powinny być ustawione foteliki dla rodziny zmarłego,
  • dla wykonywania utworów muzycznych udostępnić znajdujące się w domach przedpogrzebowych galerie,
  • w niewielkiej odległości od katafalku, z boku, powinna znajdować się mównica.
 2. Oświetlenie sali ceremonialnej:
  • oświetlenie sali ceremonialnej w czasie uroczystości powinno być dostosowane do życzeń zamawiającego, w każdym razie przed uroczystością powinny być wydane odpowiednie polecenia dla obsługi co do zastosowania w odpowiednim momencie właściwego światła, przyćmień, operacji reflektorem itp.,
  • znicze przed domem przedpogrzebowym powinny być zapalone w momencie rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych,
  • światła w sali eksportacyjnej w domach przedpogrzebowych i w domach żałoby oraz w miejscach wystawienia zwłok na widok publiczny - powinny być przyćmione,
  • koncentracja światła powinna być skierowana na trumnę od strony wejścia głównego,
  • świece na życzenie rodziny zmarłego powinny być zapalone przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych.
 3. Ekspozycja trumny.

  Centralnym punktem, na który zwrócona jest uwaga biorących udział w uroczystości pogrzebowej, jest trumna ze zwłokami zmarłego. W momencie rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych trumna powinna stać na katafalku, z reguły być zamknięta i wyższą częścią skierowana na stronę publiczności.

  • Katafalk powinien być nakryty pokrowcem lub narzutą, zwisającą do podłogi; narzuta powinna być czarna, ozdobiona liśćmi palmowymi lub zniczami w kolorze srebrnym lub białym ozdobiona takimi samymi symbolami w kolorze złotym,
  • u podnóża trumny na katafalku powinna być postawiona tabliczka w formie tarczy, widoczna dla publiczności, z nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia i śmierci zmarłego,
  • trumna może być nakryta sztandarem organizacji, której zmarły był członkiem,
  • przed trumną na odpowiednim podwyższeniu i na poduszkach mogą być umieszczone ordery i odznaczenia zmarłego,
  • katafalk powinien być otoczony bezpośrednio świeczkami ze światłami zapalonymi w momencie otwarcia uroczystości,
  • trumna powinna być otoczona stałą zielenią dekoracyjną domu przed-pogrzebowego w ilości zgodnej z życzeniami zamawiającego, może ona być dodatkowo dekorowana kwiatami i roślinami zakupionymi lub zamówionymi przez rodzinę, wieńce od rodziny i przyjaciół zmarłego powinny być zawieszone na przygotowanych do tego stojakach ustawionych przed i obok trumny półkolem, frontem do publiczności; wieniec od rodziny powinien być bezpośrednio zawieszony przed trumną; na podłodze przed trumną, na dywanie ułożone są wiązanki kwiatów od znajomych i przyjaciół zmarłego,
  • wykluczyć należy w zasadzie stosowanie wieńców i wiązanek blaszanych.
 4. Żałobny strój ceremonialny służby pogrzebowej.

  Komunalna służba pogrzebowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Pogrzebowego w..., biorąca udział w uroczystościach występuje w mundurach.

 5. Czynności służb pogrzebowych biorących udział w uroczystościach ceremonialnych.

  Czynności komunalnej służby pogrzebowej w czasie uroczystości pogrzebowych wykonywane są. według ustalonych form i dyspozycji mistrza ceremonii, w granicach ustalonych przez zleceniodawcę. Pracowników służby obowiązuje powaga odpowiednia do ceremonii. Postawą normalną służby jest postawa stojąca, z rękami wzdłuż ciała, frontem do trumny. W czasie uroczystości obowiązuje służbę milczenie i ścisłe podporządkowanie się dyspozycjom wydawanym przez mistrza ceremonii.

 6. Muzyka i śpiew.

  Ważnym elementem uroczystości pogrzebowych jest muzyka i śpiew. Powinny one być starannie przygotowane, jeżeli są przewidziane w programie uroczystości:

  • utwory muzyczne i wokalne mogą być wykonywane zespołowo lub solo oraz odtwarzane z taśmy magnetofonowej i powinny odpowiadać charakterowi uroczystości,
  • zaleca się wykonywanie następujących utworów:
   a) Chopin - Marsz pogrzebowy
   b) Czajkowski - Chanson Triste, Zimowa pieśń, Serenada, Pieśń bez słów
   c) Haendel - Largo
   d) Rączkowski - Marsz pogrzebowy
   e) Pieśń "W mogile ciemnej..."
  • wykonywanie lub odtwarzanie utworów nie powinno być hałaśliwe,
  • wykonawcy utworów muzycznych (wokalnych) tuż przed rozpoczęciem uroczystości w sali przedpogrzebowej powinni znajdować się na galerii gotowi do wykonywania programu,
  • zainstalowana aparatura radiofoniczna powinna być przed uroczystością przygotowana do prawidłowego przekazywania utworów.
 7. Przemówienia.

  Przemówienia na pogrzebach komunalnych wygłaszane są przez mistrza ceremonii i inne osoby, ustalone przed uroczystością. Powinny one być krótkie i dostarczone do czasu przeznaczonego na uroczystość, wygłaszane w momentach .przewidzianych programem uroczystości. Przemówienie mistrza ceremonii powinno być uzgodnione z rodziną. W każdym wypadku mistrz ceremonii obowiązany jest do wygłoszenia:

  • krótkiego życiorysu zmarłego .podkreślającego zasługi i zalety zmarłego oraz pożegnanie zmarłego,
  • podziękowanie w imieniu rodziny uczestnikom pogrzebu za wzięcie udziału w żałobnej uroczystości - chyba, że przemówienia te zostaną wygłoszone przez inne osoby.
 8. Zorganizowany kondukt pogrzebowy.

  Kondukt pogrzebowy powinien być organizowany wg ustalonego porządku i programu z zachowaniem podstawowych zasad hierarchii.

 9. Kondukt może być zmotoryzowany i pieszy. Kondukt zmotoryzowany organizować należy w przypadkach:
  • bezpośredniego eksportowania zwłok z domu żałoby lub kostnicy szpitalnej na cmentarzu do grobu,
  • eksportowanie zwłok z domu żałoby do domu pogrzebowego. Kondukt pieszy należy organizować na cmentarzu sprzed domu przedpogrzebowego,
 10. Kondukt zmotoryzowany składa się z jednego lub kilku samochodów pogrzebowych, poruszających się jeden za drugim, przy tym w pierwszym samochodzie - autokarawanie przewozi się trumnę ze zwłokami, wieńce od rodziny, ordery i odznaczenia zmarłego oraz najbliższą rodzinę, a gdy warunki na to pozwalają - również innych uczestników pogrzebu. W następnym samochodzie lub samochodach przewozi się pozostałych uczestników pogrzebu oraz dalsze wieńce i akcesoria pogrzebowe. Mistrz ceremonii zajmuje miejsce w samochodzie, w którym są zwłoki i najbliższa rodzina zmarłego.
 11. Kondukt pieszy powinien być uformowany wg następującego porządku:
  • na czele konduktu idzie mistrz ceremonii,
  • dalej poczty sztandarowe (jeśli nie ma orkiestry, na czele postępuje poczet sztandarowy organizacji, do której zmarły należał),
  • za pocztami sztandarowymi postępują osoby niosące na oddzielnych poduszkach ordery i odznaczenia zmarłego rzędem lub w dwu rzędach w odległości od trzech metrów wg następującej kolejności:
   a) Order Budowniczych Polski Ludowej,
   b) Order Sztandaru Pracy I i II klasy,
   c) Order Odrodzenia Polski I, II i III klasy,
   d) Krzyż Grunwaldzki - wszystkie klasy.

   Pozostałe ordery i odznaczenia umieszcza się wg ustalonego pierwszeństwa po dwa - cztery na jednej poduszce,

  • za niosącymi ordery i odznaczenia, osoby niosące sztandary organizacji, do których zmarły należał,
  • orkiestra,
  • osoby niosące wieńce, tuż przed trumną - wieńce od najbliższej rodziny, przed nimi osoby niosące wieńce od przyjaciół, znajomych, współpracowników zmarłego, organizacji,
  • trumna niesiona przez żałobników lub inne osoby lub wieziona na specjalnym wózku,
  • za trumną postępuje najbliższa rodzina w asyście osób wyznaczonych przez mistrza ceremonii lub organizatorów pogrzebu, a następnie:
  • krewni, przyjaciele, znajomi zmarłego z ewentualnym] wiązankami kwiatów i ewentualnie inni uczestnicy pogrzebu.
 12. Kondukt nad grobem.

  Kondukt po dojściu do grobu ustawia się w sposób następujący:

  • mistrz ceremonii staje nad grobem na dłuższej jego osi, frontem do nadchodzącego konduktu; obok niego stoją osoby wygłaszające przemówienie,
  • poczty sztandarowe stają wzdłuż grobu po obydwu jego stronach w odległości pozwalającej na zajęcie miejsce przed nim przez osoby niosące wieńce,
  • gdy poczty sztandarowe są nieliczne, ustawiają się za mistrzem ceremonii, zaś wzdłuż grobu po obydwu stronach ustawiają się osoby z wieńcami,
  • przed wieńcami, z prawej strony mistrza ceremonii ustawia się nad grobem, na przygotowanych legarach trumnę wezgłowiem w stronę do mistrza ceremonii; obok trumny stoją żałobnicy,
  • po przeciwnej stronie grobu, po lewej ręce mistrza ceremonii staje rodzina,
  • naprzeciw mistrza ceremonii stają osoby niosące odznaczenia zmarłego,
  • inne osoby biorące udział w pogrzebie zajmują miejsce poza kręgiem oznaczonym wyżej,
  • orkiestra zajmuje miejsce po prawej lub lewej ręce mistrza ceremonii w oddaleniu od grobu".

W piątej części przytoczonego dokumentu jeszcze raz dokładnie opisano przebieg uroczystości pogrzebowej, dokładając przy tym starań, aby wszystko, co zostało powiedziane wcześniej mogło skutecznie funkcjonować.

Aby każdy wiedział, co i jak ma robić. A więc zaleca się w tym rozdziale, aby niosący trumnę szli krokiem wolnym. Następnie podkreśla się wyraźnie, w których momentach obowiązuje wszystkich żałobników "postawa zasadnicza" i "postawa zwolniona". Dalej zaleca się jeszcze raz konieczność "poruszania się wolnym krokiem" oraz przypomina, że przemówienia mistrza ceremonii i bliskich osób zmarłego "powinny być krótkie". Na koniec wskazuje się, że trumnę należy spuszczać do grobu powoli.

Scenariusz jest w jakiś sposób pełny. W rozdziale szóstym przedstawiony został regulamin chowania osób samotnych. W przypadkach takich ceremonie z konieczności stają się uboższe - "akcenty muzyczne mogą być pominięte".

Całość wieńczy rozdział zatytułowany: Pogrzeby osób zasłużonych. W rozdziale tym napisano: "Pogrzeb osób zasłużonych odbywa się zgodnie z programem ustalonym przez organizatorów. Miejskie Przedsiębiorstwo Pogrzebowe pełni wówczas rolę technicznych organów, wykonujących zlecenie i nie jest obowiązane do stosowania przepisów niniejszego ceremoniału".

Źródła

 • "Argumenty" 1969, nr 21. Podaję za: T.M. Ciołek, J. Olędzki, A. Zadrożyńska, Wyrzeczysko : o świętowaniu w Polsce, [Warszawa] 1976, s. 301-307.
  W tekście Uroczystości rozstania podano, że w/w scenariusz ukazał się w "Argumentach" 1971, nr 44.


Do góry