Cmentarze


Urządzenie względem ciał zmarłych

Wszystkim w obec, y każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć będzie należało, mianowicie zaś dziedzicom y possessorom, tudzież zawiadowcom pałaców, kamienic y dworków, w mieście Warszawie i iego przedmieściach sytuowanych, do wiadomości podaie:

iż gdy w tych czasach wydarzyły się przypadki, że z niektórych domów ciała zmarłych dla pozbycia się onychże, przed upłynieniem czasu 24. godzin, mimo udania się do Rządzców Kościołów Parafialnych, na ulicę pod mur lub pod kościół wynaszane, y losowi wystawiane zostały. Takowe zaś obeyście się z ciałami zmarłych, iako oczy ludzkie obrażaiące y z przepisami obrządków kościelnych niezgodne, powodem było JW. JX. Antoniemu Okęckiemu Biskupowi Poznańskiemu y Warszawskiemu do uczynienia niektórych w tey mierze przełożeń, gdy nadto tenże JW. Biskup Poznański y Warszawski zapewnia, iż o czynienie trudności posłudze duchowney, Rządzcy Kościołów Parafialnych obwinianemi być niepowinni[!], bowiem ciż y z siebie samych, y z powołania swego są obowiązani zawsze y wszystkim ubogim zaś bez żadney opłaty tę duchowną czynić posługę, inaczey w Juryzdykcyi Duchowney zaskarżeni, słuszney by podpadać musieli naganie i ukaraniu. Przeto zapobiegaiąc nadal podobnym zdarzeniom z władzy Urzędu mego Marszałkowskiego Koronnego zalecam y przykazuię:

1mo Aby każdy dziedzic, possessor lub zawiadowca pałacu, kamienicy y domu, w którym ciało zmarłego znaydować się będzie, nieważył[!] się tak sam przez siebie, iako też [przez] ludzi swych na ulicę pod mur lub kościoły ciała zmarłych wystawiać, lecz wcześnie o tym zgłosić się powinien do Rządzców Kościołów Parafialnych celem uczynienia posługi pogrzebowey.

2do Aby nikt exportacyi ciała nienaglił[!] przed czasem, który przepisu Obrządku Kościelnego Względem Grzebania Ciał Zmarłych iest oznaczony, dla czego okoliczność ta od układu z Rządzcą Kościoła Parafialnego zależyć powinna.

3tio W przypadku, gdyby iakiego prawdziwie ubogiego ciało posługi pogrzebowey wymagało, na tenczas każdy do Rządzcy Kościoła Parafialnego udać się ma, a ieżeliby pogrzeb bez opłaty odmówionym być miał, w takim przypadku każdy do Juryzdykcyi Duchowney zgłosić się powinien gdzie podług Zaleceń JW. Biskupa Poznańskiego y Warszawskiego niezwłoczną pozyska sprawiedliwość.

4to Ktobykolwiek zaś przed upłynieniem czasu 24 godzin y pomimo udania się do Rządzców Kościołów Parafialnych na ulicę pod mury lub przed kościoły ciało zmarłego wystawić poważył się, takowy każdy karze podług wymiaru przewinienia w Sądach Marszałkowskich Koronnych Pierwszey Instancyi z Regestru Policyi za czyieżkolwiek doniesienie podpadnie, a dziedzice, possessorowie, zawiadowcy lub rządzcy pałaców, kamienic y dworków iako dozór y baczenie na to mieć powinni za wszystkich domowników w odpowiedzi zostaną.

Które to Urządzenie, w celu zapobieżenia widokom ludzkość obraźniącym y porządkowi przeciwnym, aby do każdego wiadomości doyść mogło (w spodziewaniu, iż takowa zwierzchność duchowna po kościołach z ambon ogłosić zaleci) toż przy odgłosie trąby przez woźnego w mieyscach zwyczaynych publikować oraz po possessyach znacznieyszych w drukowanych exemplarzach rozesłać nakazuie.

Dan w Warszawie, dnia 21 miesiąca marca Roku Pańskiego 1793.

Kazimierz Nałęcz Raczyński, Marszałek N.[adworny] Kor.[onny]

Źródło

  • "Gazeta Warszawska" 1793, nr 25, s. [1-2].
    Wprowadziłam podział na akapity, aby tekst był bardziej czytelny oraz zlikwidowałam tu i ówdzie wielkie litery.


Do góry