Cmentarze


Uniwersał względem Cmentarzów y Szlachtuzów1

Kommissya Policyi O.N.2 wszystkim Miastom Wolnym w Krajach Rzplitey wiadomo czyni, iż w dopełnieniu obowiązków Prawem sobie poleconych, sądząc być naypierwszemi, które ściągaią się do zaradzenia y zapobiegania temu wszystkiemu, cokolwiek może być ludzkiemu zdrowiu szkodliwym; z tego powodu zaleca wszystkim Szlachetnym Magistratom Miast Wolnych Rzplitey:

1mo. Ażeby zniósłszy się z Zwierzchnością Duchowną mieyscową, obmyślili tak mieysca na cmentarze za miastami, iako y sposoby do uskutecznienia tey potrzeby, które to zalecenie ściągać się ma, nietylko do cmentarzów chrześcijańskich, ale y do tych mieysc, w których Żydzi y wszelkiego wyznania zmarli, chowani bywają, ieżliby się one w obrębie miasta, lub w barzo bliskiey iego przyległości znaydowały. A że zaraza dla zdrowia ludzkiego, pochodząca z cmentarzów będących w bliskości domów mieszkalnych naybarziej w czasie wiosny jest szkodliwa, przeto Szlachetne Magistraty starać się będą, ażeby cmentarze mogły być za miastami wystawione na 1. maja w roku ninieyszym 1792 y pilną dadzą na to baczność, aby iak tylko cmentarze za miastami będą postawione, iuż żaden zmarły nie był chowany na cmentarzach w mieście będących, ani w grobach czyli sklepach kościelnych żadnego kościoła.

2do. Równie też Szlachetne Magistraty dołożą starania, o przeniesienie szlachtuzów w pośrzód miasta będących, w mieysca ustronne, fetorem swym mieszkańcom nie szkodliwe, to wszakże maiąc na uwadze, ażeby lokacya tychże, była do wygody i rozległości miasta stosowana.

Czego wszystkiego chcąc mieć dopełnienie, pod odpowiedzią w Sądzie Kommissyi swoiey za nieposłuszeństwo iey wyrokom Prawem oznaczonym, Kommissyia Policyi ten Uniwersał wydrukować y wydrukowany do każdego miasta appellacyinego, z miast zaś appellacyinych do każdego miasta swego respettive Wydziału nieodwłocznie rewersami rozesłać y o publikacyą z ambon starać się zaleca.

Dan w Warszawie na Sessyi Ekonomiczney Kommissyi Policyi O.N. dnia 18 m-ca lutego R.P. 1792 r.

Michał Wandalin Mniszech
Marszałek W[ielki] Kor[onny].

Przypisy

  1. szlachtuz - rzeźnia.
  2. Komisja Policji Obojga Narodów - powołana w 1791 r., do jej zadań należała troska o szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, a więc nie tylko zapobieganie i karanie przestępstw (np. kradzieży, rozbojów itp.), ale też kwestie porządkowe, w tym związane ze zdrowiem publicznym.

Źródło

  • Suplement do "Gazety Warszawskiey" 1792, nr 20, s. 1.
    Wprowadziłam podział na akapity, aby tekst był bardziej czytelny.


Do góry